mangalore today
name
name
name
Sunday, May 26
Mangalore Today | Mangalore,Udupi News and information updated Every hour,Every day.
Thanks for your valuable Greeting, your Greetings will be published soon. We will appriciate your patience

-- Team Mangalore Today
Click here to Post your Greeting
Marian Siquiera

Marian Siquiera
Happy Birthday(21/08/2010)

Wishing you a very happy birthday and many more happy returns of the day

Rocky Lobo, Siddakatte / Israel

REV.FR.DOLPHY MONTEIRO,PARISH PRIEST OF PALADKA CHURCH

REV.FR.DOLPHY MONTEIRO,PARISH PRIEST OF PALADKA CHURCH
Thanks Giving(18/08/2010)

Very sad to hear the shocking news of the sudden demise of Fr.Dolphy Monteiro the Parish Priest of St.Ignatius Loyala church,Paladka. May Fr.Dolphy’s soul rest in peace and God grant his family and beloved Paladka parishioners strength and courage to bear this loss.My heartfelt condolences to his family. ಸಾಸ್ನಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ದಿ ತಾಕಾ ಯೇ ಸೊಮಿಯಾ ನಿರ೦ತರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾ೦ಕೊವ್ನ್ದಿ ಅನಿಕ್ ಸಮಾದಾನೆನ್ ಪಾದರ್ ಡೊಲ್ಫಿಚೊ ಆತ್ಮೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆ೦ವ್ದಿ೦ ದುಖಾ೦ ಸೊವೆ೦ ಸೈಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್ ಬೆ೦ಗಳೂರು

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

PAMELA TAURO,SHARJAH

PAMELA TAURO,SHARJAH
Happy Birthday(13/08/2010)

Dear Pamela, Today is your birthday, it’s really true, A fantastic birthday, let me wish you. What’s inside that box? It might be a fox! As for this day, I want to say Happy Birthday. Let’s have a cake that we bake, For goodness sake. Again wishing a wonderful birthday and may all your dreams come true. with special wishes, Sunny dakka,Matilda voni and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

PAMELA TAURO,SHARJAH

PAMELA TAURO,SHARJAH
Happy Birthday(13/08/2010)

Dear Pamela, Today is your birthday, it’s really true, A fantastic birthday, let me wish you. What’s inside that box? It might be a fox! As for this day, I want to say Happy Birthday. Let’s have a cake that we bake, For goodness sake. Again wishing a wonderful birthday and may all your dreams come true. with special wishes, Sunny dakka,Matilda voni and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

QUEENIE MENDONCA,CHICAGO,IL

QUEENIE MENDONCA,CHICAGO,IL
Happy Birthday(13/08/2010)

Dear Queenie Mendonca, Today is your day, and you’re wished the best, I hope you celebrate it, with a lot of zest. For today though you are a year older, Store away your many wishes, until you feel bolder. So let the drums roll and horns toot, Now make a wish for a lot of loot. Happy Birthday once again and we wish all your happiness and dreams may come true today,tomorrow and always. with wishful thinking Simon Lasrado and family Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

MOST REV.DR.BERNARD MORAS,ARCH BISHOP OF BANGALORE

MOST REV.DR.BERNARD MORAS,ARCH BISHOP OF BANGALORE
Happy Birthday(10/08/2010)

Dear Most Reverend Arch-Bishop of Bangalore Happy birthday and many happy returns of the day.May Almighty grant you good health,strength and wisdom to serve more and more years in His vineyard.Have a wonderful birthday dear Arch Bishop. with warm wishes, KONKANI KUTAMB, INDIRANAGAR BANGALORE

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

ASHITA AMORA LASRADO

ASHITA AMORA LASRADO
Happy Birthday(07/08/2010)

Darling Ashita, From tiny toes to Barbie dolls. From Barbie dolls to make-up. From make-up to high school girl. From High School girl to college girl, It never ends. Knowing you are growing Reaching END OF TEENS To become a beautiful woman. It is hard to let you grow and become a success. We know you will find your way As your dreams come alive. We wish you the best that life can offer and Remember Ashita, you are only young once So live it to the fullest. May God bless you abundantly and Mother Mary guide you in your studies Under Her Mantle of Blue We wish you Happy Birthday darling daughter From our hearts to yours. HAPPY 19th BIRTHDAY DEAR ASHITA With lotsa love,hugs and kisses, Dad & Mom, Bengaluru

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

ASHITA AMORA LASRADO

ASHITA AMORA LASRADO
Happy Birthday(07/08/2010)

Darling Ashita, From tiny toes to Barbie dolls. From Barbie dolls to make-up. From make-up to high school girl. From High School girl to college girl,It never ends. Knowing you are growing Reaching END OF TEENS To become a beautiful woman. It is hard to let you grow and become a success. We know you will find your way As your dreams come alive. We wish you the best that life can offer and Remember Ashita,you are only young once So live it to the fullest. May God bless you abundantly and Mother Mary guide you in your studies Under Her Mantle of Blue We wish you Happy Birthday darling daughter From our hearts to yours. HAPPY 19th BIRTHDAY DEAR ASH With lotsa love,hugs and kisses, Dad and Mom, Bengaluru

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

JERRY RASQUINHA

JERRY RASQUINHA
Happy Birthday(03/08/2010)

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜೆರಿ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ತುಜ್ಯಾ 49 ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ತುಕಾ ಆಮ್ಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎತಾ ತೊ ಖರ್ಚಾಕ್ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ ತೋ. ತರೀ ಭೇದ್ ಭಾವ್ ತಾಕಾ ನಾ ಯೇಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಚುಕಾನಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ತುಕಾ ಜೆರಿ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಸೊರ್ವೆಸ್ಪೊರ್ ದೇವ್ ವೊತು೦ವ್ದಿ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ತುಜೆರ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್. ತುಜಿ ಉಮೆದ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ ಥ೦ಯ್,ತುಜ಼ೊ ಮೋಗ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ ಥ೦ಯ್ ಅನಿಕ್ ತುಜಿ ಮಿನತ್ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ ಥ೦ಯ್ ವಾಡೊ೦ವ್ದಿ ಅನಿಕ್ ಚೊಡೊ೦ವ್ದಿ. ಪೊರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಬೊರೊ ಜಲ್ಮಾ೦ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ತಾವು೦. ಸೊ೦ತೊಸಾ ಸ೦ಗಿ ಸಾಯ್ಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್ ಭೆ೦ಗಳೂರು

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

Gilbert d Cunha

Gilbert d Cunha
Happy Birthday(27/07/2010)

Wish u a very happy birthday. and many more happy returns of the day..

Rocky Lobo, Siddakatte / Israel

NELLU PERMANNUR

NELLU PERMANNUR
Congratulations(26/07/2010)

ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಚವ್ಡಯ್ಯಾ ಹೊಲಾ೦ತ್ ಜುಲೈ 25 ಕ್ ಕೆಳೊವ್ನ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲೊ "ಕೊ೦ಬ್ಯಾಕ್ ಶಿ೦ಗಾ ಆಯಿಲ್ಯಾರ್" ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ವೊರ್ತೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನುರ್, ತು೦ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ಊ೦ಚ್ ಕಲಾಕಾರ್.ತುಕಾ ಶಭಾಶ್ಕಿ ಪಾಟಾಯ್ತಾನಾ ಮಾಗ್ತಾ೦ವು ಆಮಿ೦ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್ಚೊ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೋಕ್, ತುಜೆ೦ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮುಕ್ಲೆ೦ ಮೆಟ್ ಜಯ್ತಾಕ್ ವೊರು೦ವ್ದಿ ಮುಣ್.ಜಯೊ ತುಕಾ ಶಿಮಾನ್ ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನುರ್.ಹೆ೦ ಕಾರ್ಯೆ೦ ಆಯೋಜಿಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆ.ಸಿ.ಯೆ.(ಮತ್ತಿಕೆರೆ)ಬೆ೦ಗಳೂರ್, ಹಾ೦ಕಾ ಆಮ್ಚೆ೦ ಅಭಿನ೦ದನ್. ಉಲ್ಲಾಸಾ೦ ಸೊವೆ೦, ಸಾಯ್ಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್ ಬೆ೦ಗಳೂರ್

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

Roshan D’ Souza Mumbai

Roshan D’ Souza Mumbai
Happy Birthday(19/07/2010)

Janan Disache Raas Raas Ullas Pataeitha.

Rocky Lobo, Siddakatte / Israel

Dear Preetham

Dear Preetham
Happy Birthday(08/07/2010)

Dear Preetham, here’s wishing you a very happy birthday and many many happy returns of the day. As you celebrate your birthday today we wish you good health, happiness and all the best in your life and we pray to god to bless you abundantly today and always. Happy birthday dear.....have a wonderful birthday with lots and lots of love and sweet kisses and blessings from your loving Sister: Preema, Mummy & Daddy. Preema D’Souza Mangalore

Preema D’Souza, Mangalore

MS DHONI and SAKSHI SINGH RAWAT

MS DHONI and SAKSHI SINGH RAWAT
Congratulations(04/07/2010)

Dear MS Dhoni and Sakshi Singh Rawat, We take this opportunity to wish you both a happy married life.May God bless you both abundantly with BOUNDARIES and SIXERS of happiness and may all the joy in the world be with you always.May your married life readily be fit for WORLD CUP,ODI,T20 and TEST MATCHES.Have a wonderful WEDDED life. wishes from Simon Lasrado and family Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

VALERIAN FERNANDES & YOUR NEW TEAM IN FKCA

VALERIAN FERNANDES & YOUR NEW TEAM IN FKCA
Congratulations(02/07/2010)

ಶಬಾಶ್ಕಿ ಫ಼ಾವೊ ತುಕಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫ಼ೆರ್ನಾ೦ಡಿಸಾಕ್ ಅನಿಕ್ FKCA ಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ಯಾ ಶಿಬ೦ದಿಕ್. ತುಮ್ಕ೦ ಸಕ್ಡ೦ಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ,ತುವೆ೦ FKCA ಚೆ೦ CHAIRMANSHIP ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕಾ ಪರತ್ ಆಪ್ಣವ್ನ್ ತಾಚೊ ಮಾನ್ ಚಡ್ಯೆಲೆ೦ಯ್. ಶ್ರಿಮಾನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾಡುಲ್ಲಿ ಹಿ ಕೊ೦ಕ್ನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ೦ಘಾ೦ಚೊ ಎಕ್ತಾರ್, ಪರತ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪೊನಾನ್ ಅನಿಕೀ ವಾಡೊ೦ವ್ದಿ ಆನಿ೦ ಚೊಡೊ೦ವ್ದಿ ಮುನು ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಾಗ್ನೆ೦.ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಅನಿಕ್ ಮೊರಿ ಮಾ೦ಯ್ ತುಕಾ ಅನಿಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೊವ್ಯಾ ಶಿಬ೦ದಿಕ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕೆಥೋಲಿಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರು೦ಕ್ ಜ಼ಾನ್ವಯ್, ದಯ್ರ್ ಅನಿಕ್ ಬೋಳ್ ದೀ೦ವ್ದಿ ಮುನು,ತುಕಾ ಅಮಿ೦ ಬೊರೆ0 ಮಾಗ್ತಾನಾ,ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ(OUTGOING TEAM) ಶಿಬ೦ದೆಕ್ ತಾಣಿ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ಕ್ ಅಭಿನ೦ದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾ೦. ಪೊರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಅನಿಕ್ ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ಯಾ ಶಿಬ೦ದಿಕ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಬಾಶಯ್ ಮಾಗ್ತಾ೦. ಸದಾ೦ಚ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ಬೊರೆಪೊನ್ ಮಾಗ್ಚೊ, ಸೈಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್, ಬೆ೦ಗಳೂರ್

Simon Lasrado, sullia/Bangalore