mangalore today
name
name
name
Monday, May 27
Mangalore Today | Mangalore,Udupi News and information updated Every hour,Every day.
Thanks for your valuable Greeting, your Greetings will be published soon. We will appriciate your patience

-- Team Mangalore Today
Click here to Post your Greeting
WALTER  NANDALIKE

WALTER NANDALIKE
Happy Birthday(23/01/2011)

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನ೦ದಾಲಿಕೆಕ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚಾರ್ಸು೦ಚ್ಯಾ ತುಕಾ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸಾಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಮಿ೦ ಪಾಟಾಯ್ತಾ೦ವು. ಆದಿ೦ ತುವೆ೦ ಆರ೦ಭ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬೈ, ಆಜ್ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾ೦ವ್ನ್ ಸೊಬೊವ್ನ್ ಆನಿ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ ಲೊಕಾ೦ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ೦ಯ್, ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಚಾ೦ಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸೊ೦ತೊಸಾ ಸ೦ದರ್ಭಿ ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ೦ವು ಆಮಿ೦ ತುಕಾ ಭಾಗೀ ಸ೦ತೊಸ್ಪೊರಿತ್ ಜಲ್ಮಾ ದೀವಸ್ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ಲಾ೦ಬ್ ಆವ್ಕ್, ಭಳ್-ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಕಾಮಾ೦ ಕಾರ್ಯಾ೦ತ್ ಜಯ್ತ್-ಯಶಸ್ವಿ ಸದಾ೦ ತು೦ಮ್ಚಿ ಜಾ೦ವ್ದಿ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿ೦ಚ್ಣಾರ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾ೦ನಿ೦ ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಅಶೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತು೦ಮ್ಕಾ೦ ಮೋಗ್-ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಖುಶಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ಮೆಳೊ೦ದಿ ಮುಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. ತು೦ಮ್ಕಾ೦ ಆನಿ೦ ತು೦ಮ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗ್ಚಿ೦, ಸಯ್ಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್, ಬೆ೦ಗಳೂರು.

Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Matilda Lasrado

Matilda Lasrado
Happy Birthday(22/01/2011)

Dear Matilda, How do I begin to tell you how lucky I am to have you in my life? I’ll start by saying what a gift you gave me the day you became my wife. You’re my best friend in the good times and my rock in times of sorrow. You’re the reason for sweet yesterdays and my promise for tomorrow. I never thought I could feel this loved until you became my wife. You made these years and every year the best one of my life. Your lovingly Sunny

Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

Matilda Lasrado

Matilda Lasrado
Happy Birthday(21/01/2011)

Dearest Mom, On your birthday I celebrate you being you, my extraordinary mother. You have made such a difference, created so much good in my life! I celebrate your smart mothering, your clever, creative methods of gently molding your beloved child into your vision of me: a strong, capable adult, an unselfish person of good character. I celebrate your boundless physical and emotional energy. loving me, leading me, supporting me, lifting me when I fall. On your birthday, Mom, I celebrate the best thing about my life. Having you as my mother. Happy birthday Mom once again. With all my love, Your darling daughter, Ashita

Ashita Lasrado, Mangalore/Bangalore

mangalore today

mangalore today
Thanks Giving(20/01/2011)

Dear Director - staffs of Mangalore Today. I do remember that Mangalore Today was the 1st to post an article of mine in 1996 and gave a gud kickstart to my career. Presently head of the Banking -Finance and Vigilance in India I owe this enormous success . a part of which the director of Mangalore Today is a part of ... Thankyou very much sir ., you have been very kind to me. Dr.B.N.Soans

dr.b.n.soans, mangalore

Janet  Monteiro,Bangalore

Janet Monteiro,Bangalore
Happy Birthday(11/01/2011)

Dear Janet, On your birthday, special one, We wish that all your dreams come true. May your day be filled with joy, Wonderful gifts and goodies, too. On your day we wish for you Favorite people to embrace, Loving smiles and caring looks That earthly gifts cannot replace. We wish you fine and simple pleasures. We wish you many years of laughter. We wish you all of lifeís best treasures. We wish you happily ever after! Happy Birthday! Wishing you thoughtfully Sunny,Matilda and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

Happy Birthday(10/01/2011)

wuvwa ritalin qqk buy yasmin online no prescription cbb lftjdgg

sulumbellasat,

Ened Saldnaha,Mangalore

Ened Saldnaha,Mangalore
Happy Birthday(15/12/2010)

Dear Ened, It’s your last birthday Ened, as a spinster One final candle on your cake, Proud parents stare in wonder At each new move you make. On this last birthday before your wedding we wish for you the fulfillment of all your fondest dreams. We hope that for last candle as a Miss on your cake You get a wonderful surprise. We wish for you that whatever you want most in life, it comes to you, just the way you imagined it. Have a wonderful and fantastic birthday bash with your friends today evening. May God bless you abundantly And may all your dreams come true. Wishes from Sunny uncle,Hilda aunty and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

VINCENT SALDANHA,MUSCAT

VINCENT SALDANHA,MUSCAT
Happy Birthday(06/12/2010)

Dear Vincy, Once a year we get the chance To wish you birthday cheer. It pleases us no end to say, we wish you another great year. So happy birthday to you dear Vincy, From the bottom of our heart And may your good times multiply, Till theyíre flying off the chart with warm wishes, Bai,Bavoji and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

LEENA  SEQUEIRA Bangalore

LEENA SEQUEIRA Bangalore
Happy Birthday(04/12/2010)

Dear Leena, On your birthday we wish you much pleasure and joy; We hope all of your wishes come true. May each hour and minute be filled with delight and good health And your birthday be perfect for you. We pray your birthday may bring joy in your family We offer flowers for you to make you feel Healthier and Happier. Get Well Soon. With warm wishes, Sunny,Hilda and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

KIRAN and SANCHIA,Bangalore

KIRAN and SANCHIA,Bangalore
Congratulations(27/11/2010)

Dear Kiran and Sanchia, Your happiness begins With your wonderful wedding day. Youíll share everything together; Through it all, your love will stay. Congratulations to you, As you begin your happy life. May all good things be yours, As new husband and new wife. Happy Married life, May God bless you both and may all the happiness be yours On this day of your Wedding. with all the happiness, Uncle Sunny,Aunty Hilda and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

SANCHIA  SEQUEIRA,BANGALORE

SANCHIA SEQUEIRA,BANGALORE
Congratulations(26/11/2010)

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಚಿಯಾ, ತುಕಾ ಸೆಯ್ರಿಕ್ ನೊಯ್ರೆ ಜ಼ಾಲಿ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ಗಾಲಿ ಪಾಯ್ ಮಾಯ್ನ್ ಕಜ್ರಾಚಿ ತುಜ್ಯಾ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಜುವ್ನ್ ದೋತಿ ಕಿರಣ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ರುಪಾನ್, ಜೊಸೊ ಸೂರ್ಯ ದಿಸ್ತಾ ಕುಪಾನ್, ದೆಕುನ್ ಕಾಳಿಜ಼್ ರಾವೊನಾ ಒಳೆ೦ತ್ ಸುಪಾ೦ತ್ ದೊವ್ರುನ್ ದಿಸ್ತ ಗೊಪಾ೦ತ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಸೊ೦ತೊಸಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಮಿ೦ ಭಾಗ್ ಘೆತಾನಾ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವು ತುಕಾ ಏಕ್ ಬೊರೆ೦ ಕಾಜಾರಾಚೆ೦ ನೊವೆ೦ ಜಿವಿತ್. ಪಾಲ್ಯಾ ತು೦ ಕಿರಣ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಕಾಜಾರಾಚೆ೦ ನೊವೆ೦ ಜೀವನ್ ಪ್ರಾರ೦ಬಿಸಿತಾನಾ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦ವು ದೇವಾಲಾಗಿ೦ ತುಮ್ಚೆ೦ ಮುಕ್ಲೆ೦ ವಿವಾಹಿತ್ ಜೀವನ್ ನ೦ದನ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ ಆನಿಕ್ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ತಾಚಿ೦ ಸಬಾರ್ ಅನಿಕ್ ದಾರಾಳಾ೦ ಆಶೀರ್ವಾದಾ೦ ಒತು೦ವ್ದಿ. ತುಕಾ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗ್ಚಿ೦ ಅ೦ಕಲ್ ಸನ್ನಿ,ಆ೦ಟಿ ಹಿಲ್ಡ ಅನಿಕ್ ಆಶಿತ ಬೆ೦ಗಳೂರು.

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

TO ALL THE INDIAN CHILDREN WORLDWIDE

TO ALL THE INDIAN CHILDREN WORLDWIDE
Season's Greeting(14/11/2010)

Dear Indian Children worldwide, Being this year is dedicated for Children I take this opportunity to wish all the children all over the world HAPPY CHILDREN’S DAY. Dear children,be obedient to your teachers, loving children to your parents and good companion to your friends. May God bless you in your studies and for everything. Children are Like A Wet Cement. Whatever Falls On Them Makes An Impression. HAPPY CHILDREN’S DAY. HAVE A DAY OF CHILDHOOD MEMORIES ! Time for some splashing fun Cheers in jolly time for everyone because it ls Children’s Day May the love n laughter always stay on every childs face. Wishes from Uncle Simon Lasrado and family Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

FR,CHARLES  LASRADO,Bangalore

FR,CHARLES LASRADO,Bangalore
Happy Birthday(14/11/2010)

Dear Fr.Charles Lasrado, Happy birthday and many happy returns of the day. May God bless you with full of Grace, give you courage,strength and wisdom to work more and more years in His Vineyard(educational institutions). May all your dreams come true today and always. All the best in future Father. Extra special wishes For an extra special day, For an extra special person like you May you have much happiness in every single way May your birthday bring you As much as happiness As you give to everyone Who knows you Happy 42nd Birthday Wishes from Sunny(Simon), Matilda and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

FELIX  MENEZES,Shirva

FELIX MENEZES,Shirva
Happy Birthday(12/11/2010)

Dear Papa, Happy Birthday and many happy returns of the day. May God Bless you abundantly with all the happiness and good health. Birthday wishes for a great dad. Happy birthday to the best papa we know, A father we love and respect, A dad who fulfills all his duties To teach, to guide, to protect. us. If everyone had such a father, A really good dad like ours, The world would be so much better, It would look like Godís own design. With warm wishes your loving children Jonita and Jenifer

Jenifer Menezes, Shirva/Bangalore

FELIX  MENEZES,Shirva

FELIX MENEZES,Shirva
Happy Birthday(11/11/2010)

Dear Papa, Happy Birthday and many happy returns of the day. May God Bless you abundantly with all the happiness and good health. Birthday wishes for a great dad. Happy birthday to the best papa we know, A father we love and respect, A dad who fulfills all his duties To teach, to guide, to protect. us. If everyone had such a father, A really good dad like ours, The world would be so much better, It would look like Godís own design. With warm wishes your loving children Jenifer and Jonita

Jenifer Menezes, Shirva/Bangalore