mangalore today
name
name
name
Monday, June 24
Mangalore Today | Mangalore,Udupi News and information updated Every hour,Every day.
Thanks for your valuable Greeting, your Greetings will be published soon. We will appriciate your patience

-- Team Mangalore Today
Click here to Post your Greeting
Pearl  Sharel D’Silva,Bangalore

Pearl Sharel D’Silva,Bangalore
Happy Birthday(26/09/2010)

Dear Pearl Sharel, Instead of counting candles, Or tallying the years, Contemplate your blessings now, As your birthday nears. Consider special people Who love you, and who care, And others who’ve enriched your life Just by being there. Think about the memories Passing years can never mar, Experiences great and small That have made you who you are. Another year is a happy gift, So cut your cake, and say, "Instead of counting birthdays, I count blessings every day!" with lots of wishes, Simon Francis Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

SHOBHA  KARANDLAJE

SHOBHA KARANDLAJE
Congratulations(22/09/2010)

ಶೋಬಾ ಕರ೦ದ್ಲಾಜೆಯವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತು೦ಬಾ ಸ೦ತಸದ ವಿಶಯ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹ್ರದಯಕಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನ೦ದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತಿದ್ದೇನೆ. ಬಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಶದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶೀಮಾನ್ ಯೆಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶೀಮಾನ್ ವಾಜ್ಪಯ್ ನವರ ಸಿಶ್ಟಾವ೦ತ ಬೆ೦ಬಲಿಗನಾದ ನಾನು, ಮು೦ದಿನ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತರಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯು ಕಳ೦ಕರಹಿತರಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಶ್ವಾಶ ಮತ್ತು ನ೦ಬಿಕೆ ಸದಾ ಉಳಿಸುವ೦ತಾಗಿರಲಿ ಎ೦ದು ಬಗವ೦ತನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲು ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ಯಶಶ್ವಿಯನ್ನು ಕೋರುವ, ಸಯ್ಮನ್ ಲಸ್ರಾದೋ ಬೆ೦ಗಳೂರು

Simon Lasrado, Sullia/Bangalore

REV.FR.JOSWEY  FERNANDES,MOODUBELLE  CHURCH

REV.FR.JOSWEY FERNANDES,MOODUBELLE CHURCH
Happy Birthday(01/09/2010)

Dear Fr.Joswey, On your birthday I wish you much pleasure and joy; I hope all of your wishes come true. May each hour and minute be filled with delight, And your birthday be perfect for you! Congratulations to you, my good old friend, Birthday wishes to you, I send. You look good for your age, I could say, But you look good to me any day. When I look in the mirror, I sigh, Because I know the mirror doesn’t lie. You’re aging like me, so you see You’re getting to be an old guy. Happy birthday once again dear Joswey. May Our Lord Jesus Christ give you,strength, courage and wisdom to work more and more years, To work in His Vineyard to complete His Mission. with wishes, Sunny,Matilda and Ashita Lasrado Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

CYNTHIA  VEIGAS,BANGALORE

CYNTHIA VEIGAS,BANGALORE
Happy Birthday(28/08/2010)

Dear Cynthy, Happy birthday on this beautiful day, We wish you the best, without any delay. Hope you enjoy it, from beginning till end, Here’s a hug and kiss, we’re ready to send. Happy birthday and many happy returns of the day. Have a wonderful day today. with wishes Jessy,Albert and Ashton Bahrain/Mangalore

Jessy D’Souza,, Basrikatte/Bahrain

CYNTHIA  VEIGAS,BANGALORE

CYNTHIA VEIGAS,BANGALORE
Happy Birthday(28/08/2010)

Dear Cynthy, Wishing you special happiness wonderful memories and all the best on your birthday and every day. This comes with many special thoughts and warmest wishes, too, Because it means so much to have a cousin,sister in law and an aunty like you! Happy Birthday, A world of wishes, Meant especially for you. May all the nicest things be yours Today and all year through! May God bless you abundantly Happy Birthday once again. with warm wishes, Hilda,Sunny and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

LAWRENCE  SALDANHA,BANGALORE

LAWRENCE SALDANHA,BANGALORE
Congratulations(26/08/2010)

ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಬಾಶಯ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಕ್ ತುವೆ೦ ಬೆ೦ಗಳೂರು,ಜಯನಗರಚ್ಯ ಕೊ೦ಕಣಿ ಸಮುದಾಯೆಚೆ೦ ಮುಖೆಲ್ಪೊಣ್ ಅಪ್ಣಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್.ಉಲ್ಲಾಸಿತಾ೦ ತುಕಾ,ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾ೦ಕ್ ಅನಿಕ್ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಿ ಪ೦ಗಡಾಕ್.ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಮೇಸ್ತಾ೦ಕ್ ಬೊರಿ ಮತ್,ಜಾಣ್ವಯ್,ದಯ್ರ್ ಅನಿಕ್ ಬುದ್ವೊ೦ತ್ಕಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕುಟಾ೦ಬಾಚ್ಯಾ ಸ೦ದ್ಯಾ೦ಚ ಏಳಿಗೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ತಾಚಿ೦ ದಾರಾಳಾ೦ ಆಶೀರ್ವಾದಾ೦ ಘಾಲು೦ವ್ದಿ ಮುಣು ಆಮ್ಚೆ೦ ಮಾಗ್ನೆ೦.ಜಿಯೊ ಕೊ೦ಕಣಿ..ಜಿಯೊ ಕೊ೦ಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್,ಜಯನಗರ್,ಬೆ೦ಗಳೂರು. ಉಲ್ಲಾಸಾ ಸೊವೆ೦, ಸಾಯ್ಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್ ಬೆ೦ಗಳೂರು

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

Shanti Lobo

Shanti Lobo
Happy Birthday(26/08/2010)

May god fulfill all your dreams. have a great day ahead. HAPPY BIRTHDAY!

Rocky Lobo, Siddakatte / Israel

Prakash Alva Israel

Prakash Alva Israel
Happy Birthday(26/08/2010)

May this birthday brings happiness in your life. HAPPY BIRTHDAY

Rocky Lobo, Siddakatte / Israel

BRIAN AND KAVITA,BANGALORE

BRIAN AND KAVITA,BANGALORE
Aniversary(25/08/2010)

Dear Brian and Kavitha, 8th Wedding Anniversary(bronze) Is a celebration of 8 years of partnership. Celebration of 8 years of partnership calls in for great celebration. Eight happy years together Such a perfect matching You’re entering the 9th year itch zone This is no time for scratching May your special day be filled with all the joys of friendship, laughter and love, Happy 8th Bronze Wedding Anniversary On this special day love touches two so sweetly Warms you with a gentle joy Makes you ONE completely. Happy 8th Bronze wedding Anniversary To a wonderful couple,Brian and Kavitha. with wishes, uncle Sunny,aunt Matilda and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

Liston Savio Vas

Liston Savio Vas
Happy Birthday(25/08/2010)

Dear Liston(Littu),wishing you a very happy Birth Day and many more to come. May the blessings of the Lord be with you on your birthday.May the Lord protect you, give you good health, keep you always happy and smiling. Let this day fill with full of happiness. On this very special day wish you all the success. May the Almighty God shower his blessings and fulfill all your Dreams...

Anitha Reshma Vas, Kelarai

PRAKASH and LAVEENA,BANGALORE

PRAKASH and LAVEENA,BANGALORE
Aniversary(24/08/2010)

Dear Prakash and Lavi, 18th Wedding Anniversary is a celebration of 18 years of partnership. 18 years of marriage can be made memorable with a unique love 18 years of marriage represents a long commitment to vows made years ago. 18 years of this occasion is special reflective of a life of unity and promise. Another year to create Precious memories together Another year to discover New things to enjoy about each other Another year to build A life rich in love and laughter Another year to strengthen A marriage that defines "forever" Happy wedding anniversary and many more to come.Have a wonderful day today. with best wishes, Bai,Bavoji(Sunniyavaru) and Ashita Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

Praveen Miranda

Praveen Miranda
Happy Birthday(24/08/2010)

Happy Birthday! May God Bless You....

Rocky Lobo, Siddakatte / Israel

ALWYN MENDONCA & HIS NEW TEAM  IN BKCS

ALWYN MENDONCA & HIS NEW TEAM IN BKCS
Congratulations(22/08/2010)

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಮೆ೦ಡೋನ್ಸಾಕ್ ಆಮಿ೦ ಶಬಾಶ್ಕಿ ಪಾಟೈತಾ೦ವು ತುಕಾ, ಬಿ.ಕೆ.ಸಿ.ಎ(BKCS)ಚೆ೦ ಪ್ರೆಸಿಡೆ೦ಟ್ ಶಿಪ್ ಆಜ್ ತುವೆ೦ ಅಪ್ಣೈಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ತುಕಾ ಅನಿಕ್ ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ಯಾ ಶಿಬ೦ದಿಕ್ ಆಮ್ಚೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಮಾಗ್ತಾ೦ವು ದೆವಾಕಡೆನ್ ಹೊ ಬೆ೦ಗಳೂರ್ ಕೊ೦ಕ್ನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ೦ಘ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪೊಣಾನ್ ಅನಿ೦ ತುಜ್ಯಾ ಬುದ್ವ೦ತ್ಕಾಯೆನ್ ಅನಿಕೀ ವಾಡೊ೦ವ್ದಿ ಆನಿ೦ ಚೊಡೊ೦ವ್ದಿ. ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಅನಿಕ್ ಮೊರಿ ಮಾ೦ಯ್ ತುಕಾ ಅನಿಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೊವ್ಯಾ ಶಿಬ೦ದಿಕ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಕೆಥೋಲಿಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರು೦ಕ್ ಜ಼ಾನ್ವಯ್, ದಯ್ರ್ ಅನಿಕ್ ಬೋಳ್ ದೀ೦ವ್ದಿ ಮುಣ್ ತುಕಾ ಅಮಿ೦ ಬೊರೆ0 ಮಾಗ್ತಾನಾ,ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ(OUTGOING TEAM) ಶಿಬ೦ದೆಕ್ ತಾಣಿ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ಕ್ ಅಭಿನ೦ದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾ೦. ಪೊರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಅನಿಕ್ ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ಯಾ ಶಿಬ೦ದಿಕ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಶುಬಾಶಯ್ ಮಾಗ್ತಾ೦. ಆಬಿನ೦ದನಾನ್ ತುಕಾ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗ್ಚಿ೦, ಸೈಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್ ಬೆ೦ಗಳೂರು

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

MR.WORLD RAYMOND D SOUZA,MANGALORE

MR.WORLD RAYMOND D SOUZA,MANGALORE
Congratulations(22/08/2010)

Congratulations to you Mr World(former), pride of Mangalore, Bharat Kishore, Bharat Kumar, Bharat Shresta, Bharat Shree. Mr.Asia Runner-up and body builder RAYMOND D SOUZA for winning ’Bharat Kesari’ title for the first time under Masters’ Category which held at Chattisgarh on Aug 21st 2010 thus you made your family and Mangaloreans proud. And also you have added one more feather to the crown of Mangalore.All the best and we hope you will bring more and more laurels to your Mother Land. With best wishes, Simon Lasrado and family Bangalore

Simon Lasrado, sullia/Bangalore

Allwyn Jeevan Nazreth

Allwyn Jeevan Nazreth
Happy Birthday(22/08/2010)

Wishing u a very happy birthday and many happy returns of the day

Rocky Lobo, Siddakatte / Israel